Cili është ndryshimi midis një reagimi ndërmolekular dhe një redoks intramolekular?


përgjigje 1:

1. Në një reaksion redoks intermolekular, një ulje oksidimi ndodh kur molekulat e dy substancave të ndryshme reagojnë me njëra-tjetrën.

p.sh. reaksioni midis klorit dhe sulfurit të hidrogjenit:

Cl2 + H2S = 2HCl + S.

Këtu klori ulet nga gjendja zero e oksidimit në gjendjen -1 dhe squfuri oksidohet nga gjendja oksiduese -1 në gjendjen oksiduese zero.

Shumica e reaksioneve redoks janë natyra ndërmolekulare.

2. Në reagimin redoks intramolekular, molekula e një substance të vetme i nënshtrohet një reaksioni oksidimi përmes dekompozimit të procesit.

psh dekompozimi termik i nitritit të amonit në N2 dhe H2O:

NH 4 NO 2 = N 2 + 2H 2 O.

Këtu numri i oksidimit të azotit në jonin NH4 + ndryshon nga -3 në zero (oksidimi) dhe ai i azotit në jonin NO2- ndryshon nga +3 në zero (ulje) kur formohet N2.

Një shembull tjetër është zbërthimi termik i KClO3 në KCl dhe O2. Në këtë rast, klori ulet në gjendjen -1 dhe oksigjeni oksidohet në gjendjen zero.


përgjigje 2:

ndërmolekulare:

Në reagime të tilla redoks, një molekulë e reaktantit oksidohet ndërsa molekula e reaktantit tjetër zvogëlohet.

(Midis 2 ose më shumë molekulave)

p.sh. A- + B + H2O + H + -------------------> A + + B-

A- ----------------------------------> A + (oksidimi) B ------- - --------------------------> B- (ulje)

intramolekular:

Një atom i një molekule oksidohet dhe një atom tjetër i së njëjtës molekulë është zvogëluar, atëherë është një reagim redoks intramolekular.

(Brenda molekulës së vetme)

z. B. AB -------------------------------> A + + B-


përgjigje 3:

ndërmolekulare:

Në reagime të tilla redoks, një molekulë e reaktantit oksidohet ndërsa molekula e reaktantit tjetër zvogëlohet.

(Midis 2 ose më shumë molekulave)

p.sh. A- + B + H2O + H + -------------------> A + + B-

A- ----------------------------------> A + (oksidimi) B ------- - --------------------------> B- (ulje)

intramolekular:

Një atom i një molekule oksidohet dhe një atom tjetër i së njëjtës molekulë është zvogëluar, atëherë është një reagim redoks intramolekular.

(Brenda molekulës së vetme)

z. B. AB -------------------------------> A + + B-