Cili është ndryshimi midis Islamit dhe muslimanëve?


përgjigje 1:

Islami fjalë për fjalë do të thotë nënshtrim dhe në kontekstin fetar do të thotë të lini vullnetin e dikujt në vullnetin e Allahut.

Mysliman është ai që i jep vullnetin e tij vullnetit të Allahut.

Me fjalë të tjera, muslimanët janë pasues të Islamit (një mënyrë e jetës)

Kurani është udhëzuesi për njerëzimin që iu shpall profetit të fundit Muhamed P.H.


përgjigje 2:

Islami është feja që vjen nga Abrahami dhe u plotësua nga Profeti Muhamed, Profeti i fundit.

Islami bazohet në 5 shtylla kryesore, d.m.th.

1. Deklaratë nga dy dëshmitarët

2. Selem ose 5 lutje ditore

3. Agjërimi në muajin Ramadhan

4. Paguani të dhjetën ose zekatin

5. Haxhinjtë në Mekë ose Haxh

Myslimanët janë ata që e pranojnë Islamin si fenë e tyre dhe janë detyrë e çdo muslimani që të përmbushë të gjitha shtyllat e mësipërme.


përgjigje 3:

Edhe Islami edhe Myslimani janë emra që vetë Zoti i zgjodhi në Kuran për të përshkruar fenë dhe pasuesit e saj. Asnjë fe tjetër në tokë nuk e ka sot këtë privilegj.

Ju nuk mund ta gjeni një privilegj të tillë në shkrimet e Krishterimit, Hinduizmit, Budizmit, etj., Në të cilat Vetë Zoti u tha atyre se feja juaj është një emër i tillë sot dhe që ju duhet ta quani këtë emër si pasuesit e mi. Kontrolloni të gjitha fetë, ju nuk do të gjeni asnjë.

Islami përshkruan sesi funksionon feja, cilat ligje, rregulla dhe urdhërime ka, ashtu si Zoti dëshiron që ajo të ndiqet dhe si dëshiron të adhurohet.

Sidoqoftë, ne e dimë që ekzistojnë SHPESA E ZI në të gjitha çështjet fetare midis ndjekësve të feve tona të ndryshme. Kemi shumë që e quajnë veten musliman por nuk respektojnë rreptësisht ligjet e Islamit. Sidoqoftë, këta mbeten muslimanë të vërtetë me mangësi të mëdha ose me qëllim ose nga padija.

Vini re se shumica e muslimanëve janë muslimanë të mirë dhe praktikues. Vetëm rreth 3% janë muslimanë të këqij. POR tronditja është se mediat perëndimore dhe urrejtësit e fesë promovojnë dhe përqendrohen në dele të tilla të zeza nga të gjitha këndvështrimet dhe i portretizojnë si muslimanë shembullorë. Jepni një emër të keq një qen vetëm për ta varur.

Afarë turpi nga njerëz të tillë që e dinë rrugën e rrotull!

Gëzuar