Cili është ndryshimi i saktë midis taksës rrugore dhe taksës së taksave? Pse paguajmë një taksë tarifore edhe pse ne tashmë paguajmë një shumë të madhe për taksën rrugore?


përgjigje 1:

Taksa e rrugës është e pagueshme në një automjet para se të mund të drejtohet në një rrugë publike. Zakonisht paguhet në kohën e blerjes së një automjeti të ri.

Një taksë tarifore vendoset për automjetet që dëshirojnë të lëvizin në autostradë dhe ura të caktuara. Qeveria e shtetit ose autoriteti vendor vendos një tarifë në rrugë ose ura në mënyrë që të rikuperojë paratë për ndërtimin e kësaj rruge ose urë. Një taksë tarifore gjithashtu mund të ngarkohet për të mbuluar kostot e mirëmbajtjes së rrugës ose urës.

Taksa e automjeteve është zakonisht një pagesë e njëhershme. Sidoqoftë, taksa e tarifave është gjithmonë e pagueshme kur një automjet përdor rrugën ose urën në të cilën është mbledhur tarifa.

Shpresoj se kjo të ndihmon.


përgjigje 2:

Një taksë rrugore është një taksë që vendoset për çdo automjet që drejton nëpër rrugë. Pasi të jetë paguar një taksë e automjeteve për një automjet, ajo mund të drejtojë në të gjitha rrugët e shtetit. Ndërsa numri i tarifave është një tarifë përdorimi për përdorimin e një pjese të rrugës ose urës që rezervohet posaçërisht si e tillë. Më parë gjatë sundimit perandorak nuk kishte taksë rruge, vetëm tarifa. Duke pasur parasysh vështirësinë e mbledhjes së tarifave në disa pika, u vendos taksa e rrugës, e cila zëvendëson tarifën si një tarifë të vetme.

Përveç taksës së automjeteve, tarifat tani janë vendosur në disa pika për përdorimin e një pjese të rrugëve ose urave të raportuara në këtë mënyrë. Teorikisht, është taksim i dyfishtë, dhe si i tillë mund të thuhet se është i paligjshëm.

Në praktikë, megjithatë, ekzistojnë disa arsye për tarifimin e tarifave. Ndërtimi i rrugëve dhe urave është bërë shumë i shtrenjtë. Ndarja e zakonshme nga buxhetet e shtetit dhe qeveria qendrore mund të mos jetë e mjaftueshme për të mbuluar kostot rutinore dhe ato të zëvendësimit. Në këtë situatë, shpenzimet e mëdha për ndërtimin e rrugëve dhe urave mund të mbulohen vetëm nga fondet e jashtme ose nga buxhetimi i veçantë. Shuma e huazuar nga financuesit e jashtëm duhet të kthehet në të ardhmen me kamatë. Shuma e kërkuar për të shlyer financierin e jashtëm mbulohet nga mbledhja e tarifave.

Nëse financimi i jashtëm nuk kërkohet për ndërtimin e rrugëve dhe urave të reja, mund të kërkohet një pritje e gjatë. Gjatë kësaj periudhe, shërbimet për rrugë dhe ura të reja mund të tërhiqen nga shoqëria. Ka shumë përparësi për ndërtimin e rrugëve dhe urave të reja. Kjo mund të ndihmojë në zvogëlimin e bllokimeve ose të shkurtojë kohën e tranzitit për të arritur në një lokacion specifik, ose të ofrojë rehati të mirë drejtimi etj. Me pak fjalë, kursimet në kostot e funksionimit të automjeteve mund të arrihen. Me pagimin e tarifës, shpenzohen vetëm një pjesë e kostove të kursyera. Prandaj, kjo është një mundësi e mirë ekonomikisht.

Një pikë tjetër është se fondet e qeverisë për ndërtimin e rrugëve dhe urave të reja mund të kërkojnë një rritje të taksës së automjeteve / taksës rrugore. Kur rritet taksa rrugore, barra ndahet nga të gjithë ata që përdorin automjetin, pavarësisht nëse janë përdoruesit e menjëhershëm të rrugëve ose urave të ndërtuara rishtas apo jo. Prandaj, ka më shumë kuptim për të mbledhur taksat nga përdoruesit e menjëhershëm. Numri i tarifave mund të shihet si taksë nga përdoruesit e menjëhershëm të rrugëve ose urave të reja.


përgjigje 3:

Një taksë rrugore është një taksë që vendoset për çdo automjet që drejton nëpër rrugë. Pasi të jetë paguar një taksë e automjeteve për një automjet, ajo mund të drejtojë në të gjitha rrugët e shtetit. Ndërsa numri i tarifave është një tarifë përdorimi për përdorimin e një pjese të rrugës ose urës që rezervohet posaçërisht si e tillë. Më parë gjatë sundimit perandorak nuk kishte taksë rruge, vetëm tarifa. Duke pasur parasysh vështirësinë e mbledhjes së tarifave në disa pika, u vendos taksa e rrugës, e cila zëvendëson tarifën si një tarifë të vetme.

Përveç taksës së automjeteve, tarifat tani janë vendosur në disa pika për përdorimin e një pjese të rrugëve ose urave të raportuara në këtë mënyrë. Teorikisht, është taksim i dyfishtë, dhe si i tillë mund të thuhet se është i paligjshëm.

Në praktikë, megjithatë, ekzistojnë disa arsye për tarifimin e tarifave. Ndërtimi i rrugëve dhe urave është bërë shumë i shtrenjtë. Ndarja e zakonshme nga buxhetet e shtetit dhe qeveria qendrore mund të mos jetë e mjaftueshme për të mbuluar kostot rutinore dhe ato të zëvendësimit. Në këtë situatë, shpenzimet e mëdha për ndërtimin e rrugëve dhe urave mund të mbulohen vetëm nga fondet e jashtme ose nga buxhetimi i veçantë. Shuma e huazuar nga financuesit e jashtëm duhet të kthehet në të ardhmen me kamatë. Shuma e kërkuar për të shlyer financierin e jashtëm mbulohet nga mbledhja e tarifave.

Nëse financimi i jashtëm nuk kërkohet për ndërtimin e rrugëve dhe urave të reja, mund të kërkohet një pritje e gjatë. Gjatë kësaj periudhe, shërbimet për rrugë dhe ura të reja mund të tërhiqen nga shoqëria. Ka shumë përparësi për ndërtimin e rrugëve dhe urave të reja. Kjo mund të ndihmojë në zvogëlimin e bllokimeve ose të shkurtojë kohën e tranzitit për të arritur në një lokacion specifik, ose të ofrojë rehati të mirë drejtimi etj. Me pak fjalë, kursimet në kostot e funksionimit të automjeteve mund të arrihen. Me pagimin e tarifës, shpenzohen vetëm një pjesë e kostove të kursyera. Prandaj, kjo është një mundësi e mirë ekonomikisht.

Një pikë tjetër është se fondet e qeverisë për ndërtimin e rrugëve dhe urave të reja mund të kërkojnë një rritje të taksës së automjeteve / taksës rrugore. Kur rritet taksa rrugore, barra ndahet nga të gjithë ata që përdorin automjetin, pavarësisht nëse janë përdoruesit e menjëhershëm të rrugëve ose urave të ndërtuara rishtas apo jo. Prandaj, ka më shumë kuptim për të mbledhur taksat nga përdoruesit e menjëhershëm. Numri i tarifave mund të shihet si taksë nga përdoruesit e menjëhershëm të rrugëve ose urave të reja.


përgjigje 4:

Një taksë rrugore është një taksë që vendoset për çdo automjet që drejton nëpër rrugë. Pasi të jetë paguar një taksë e automjeteve për një automjet, ajo mund të drejtojë në të gjitha rrugët e shtetit. Ndërsa numri i tarifave është një tarifë përdorimi për përdorimin e një pjese të rrugës ose urës që rezervohet posaçërisht si e tillë. Më parë gjatë sundimit perandorak nuk kishte taksë rruge, vetëm tarifa. Duke pasur parasysh vështirësinë e mbledhjes së tarifave në disa pika, u vendos taksa e rrugës, e cila zëvendëson tarifën si një tarifë të vetme.

Përveç taksës së automjeteve, tarifat tani janë vendosur në disa pika për përdorimin e një pjese të rrugëve ose urave të raportuara në këtë mënyrë. Teorikisht, është taksim i dyfishtë, dhe si i tillë mund të thuhet se është i paligjshëm.

Në praktikë, megjithatë, ekzistojnë disa arsye për tarifimin e tarifave. Ndërtimi i rrugëve dhe urave është bërë shumë i shtrenjtë. Ndarja e zakonshme nga buxhetet e shtetit dhe qeveria qendrore mund të mos jetë e mjaftueshme për të mbuluar kostot rutinore dhe ato të zëvendësimit. Në këtë situatë, shpenzimet e mëdha për ndërtimin e rrugëve dhe urave mund të mbulohen vetëm nga fondet e jashtme ose nga buxhetimi i veçantë. Shuma e huazuar nga financuesit e jashtëm duhet të kthehet në të ardhmen me kamatë. Shuma e kërkuar për të shlyer financierin e jashtëm mbulohet nga mbledhja e tarifave.

Nëse financimi i jashtëm nuk kërkohet për ndërtimin e rrugëve dhe urave të reja, mund të kërkohet një pritje e gjatë. Gjatë kësaj periudhe, shërbimet për rrugë dhe ura të reja mund të tërhiqen nga shoqëria. Ka shumë përparësi për ndërtimin e rrugëve dhe urave të reja. Kjo mund të ndihmojë në zvogëlimin e bllokimeve ose të shkurtojë kohën e tranzitit për të arritur në një lokacion specifik, ose të ofrojë rehati të mirë drejtimi etj. Me pak fjalë, kursimet në kostot e funksionimit të automjeteve mund të arrihen. Me pagimin e tarifës, shpenzohen vetëm një pjesë e kostove të kursyera. Prandaj, kjo është një mundësi e mirë ekonomikisht.

Një pikë tjetër është se fondet e qeverisë për ndërtimin e rrugëve dhe urave të reja mund të kërkojnë një rritje të taksës së automjeteve / taksës rrugore. Kur rritet taksa rrugore, barra ndahet nga të gjithë ata që përdorin automjetin, pavarësisht nëse janë përdoruesit e menjëhershëm të rrugëve ose urave të ndërtuara rishtas apo jo. Prandaj, ka më shumë kuptim për të mbledhur taksat nga përdoruesit e menjëhershëm. Numri i tarifave mund të shihet si taksë nga përdoruesit e menjëhershëm të rrugëve ose urave të reja.